Kotva
Aktuality
Základní informace k provozu školy s ohledem na covid - 19
31.8.2020

Základní informace k provozu školy s ohledem na covid - 19 (Velikost: 183.06 kB)

Asistentka pedagoga
26.8.2020

Hledáme asistentku pedagoga. Nástup možný ihned.

 
 
Projekt

 
 
Proškoly 
 
Mapa webu
A
A
A

Informace pro rodiče


TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM (Velikost: 467.98 kB)

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12.4. 2021 (Velikost: 269.76 kB)

 

Informace k organizaci návratu žáků do prezenční výuky

 

1. 12. dubna se vrací žáci 1.A, 2.B, 3.A, 4.B, 5.A – výuka probíhá podle klasického rozvrhu

 

2. Všechny ostatní třídy pracují podle rozvrhu pro distanční výuku

 

3. Třídy na prvním stupni se 19. dubna vymění, druhý stupeň stále pracuje distančně

 

4. Podmínkou návratu je účast na antigenním testování a negativní výsledek. Bez toho nelze nastoupit do prezenční výuky a žák zůstává doma. Jeho absence je omluvena.

 

5. Žáci se testují sami pod dohledem určeného učitele. Testování se nezúčastní děti, které prodělaly onemocnění covid-19 a od pozitivního výsledku neuběhlo více než 90 dní. Datum pozitivního výsledku musí zákonný zástupce prokazatelně doložit.

 

6. Testování probíhá v určené testovací místnosti vždy v pondělí a ve čtvrtek. Každá třída má určenu svou testovací místnost.

 

7. Žáci, kteří jdou do ranní družiny, jsou testováni při příchodu do družiny. Z družiny pak odchází v určený čas pod dohledem vychovatelky do své třídy. Žáci, kteří nechodí do ranní družiny, vstupují od 7:30 hod. průběžně do školy a pak do určené testovací místnosti. (pro 1.A je testovací místností učebna 1.B, pro 2.B je to učebna 2.A atd, další týden je tomu opačně)Zde si odloží své věci, absolvují test, počkají na výsledek a v případě negativního výsledku jdou ke své šatní skříňce a dále do třídy. V případě pozitivního výsledku jdou do karanténní místnosti a počkají na zákonného zástupce.

 

8. Po vyučování v určený čas žáci odchází do školní jídelny. U oběda sedí vždy u stejného stolu se stejnými spolužáky.

 

 

 

V Kralupech nad Vltavou dne 7. 4. 2021

Mgr. Martin Luksík

 

 

Informace pro účastníky jazykového zájezdu do Švédska

 

Vzhledem k vývoji epidemické situace a k potřebě případné intenzivní prezenční výuky byla celá akce definitivně zrušena. Zaplacená záloha bude škole vrácena na účet nejpozději v průběhu června a ihned potom obratem rozeslána na účty, ze kterých ji škola obdrželi.

 

V Kralupech nad Vltavou dne 6. dubna 2021

Mgr. Martin Luksík

ředitel školy

 

 

Informace ze školní jídelny 

                                             

Po Vašich dotazech na hygienickou stanici u byla učiněna příslušná opatření :

Pro konzumaci v jídelně se nic nemění.

Pro výdej mimo jídelnu platí tato pravidla :

Strava nesmí být vydávána do vlastních jídlonosičů.

 

ŠJ bude od 22.3.2021 pro zájemce vydávat jídlo do jednorázových termoboxů.

Cena termoboxů je  15,- Kč ( 1 termobox na hlavní jídlo a doplněk, 1 termomiska na polévku a 1 taška).

Termoboxy se platí hotově v kanceláři ŠJ před výdejem. S dokladem jde strávník do jídelny a zde si po čipnutí velikosti porce vyzvedne své jídlo.

Výdej bude od 12.30 – 13.00 hodin. 

 

17.3.2021                                 Charvátová Dana

                                                   vedoucí ŠJ 

 
 
 
Informace pro rodiče žáků 9. tříd k průběhu přijímacího řízení na střední školy.
 
Příloha (Velikost: 955.49 kB)
 
 
!!! Důležitá informace k organizaci zápisu dětí do budoucích 1.tříd !!!
 
Elektronická přihláška k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 musela být odpojena.
Veškeré informace k zápisu získáte od pondělí 15. 3. vždy mezi 8:00 - 12:00 hod na těchto telefonních číslech:
 
311 284 944 - Mgr. Martin Luksík
 
311 284 943 - Mgr. Lucie Čiperová
 
315 726 192 - Alena Rogoňová
 
 
 
Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

 

Na webových stránkách školy v sekci Pro rodiče si na záložce Zápis do 1. třídy

otevřete Přihlášku k zápisu a vyplníte.

Přihláška slouží jako podklad pro Zápis k povinné školní docházce.

Při přijímání dětí postupujeme podle nastavených kritérií.

Přihlášku je možné vyplnit až od okamžiku jejího zpřístupnění, to je od 1. března 2021.

 

Mgr. Martin Luksík 

 
Prohlídka základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou
 
 
 
Informace pro rodiče zájemců o přijetí do 6. tříd pro školní rok 2021/2022
 
 
Vzhledem k úplnému naplnění kapacity budoucích 6. tříd (60 žáků) nemůžeme vyhovět žádným žádostem o přestup do naší školy, které nám průběžně docházejí. Novou paralelní šestou třídu budeme opět otevírat až ve školním roce 2023/2024.
 
 
Mgr. Martin Luksík
ředitel školy

 

Vážení rodiče žáků 7. tříd, 

 

i přes zatím nepříznivou situaci plánujeme uskutečnění lyžařského výcvikového kurzu na Benecku v termínu 28. 2. – 5. 3. 2021.

 

Pokud stále trvá Váš zájem o účast Vašeho dítěte na této akci, uhraďte prosím zálohu ve výši 1 800 Kč na účet školy č. 466036339/0800  do 11.12.2020.  Variabilní symbol pro platbu obdrží každý zájemce v nejbližší době. Termín pro úhradu doplatku bude cca týden před odjezdem, do 20.2.2021. S ubytovatelem je smluvně zajištěno, že pokud budou trvat vládní protiepidemiologická nařízení i v únoru 2021 a kurz nebude možné uskutečnit, zaplacená záloha bude vrácena v plné výši. 

 

V případě nedostatečného počtu došlých záloh bude akce ke dni 11.12. zrušena a LVK neproběhne. Došlé zálohy Vám budou obratem vráceny.

 

Ing. Lucie Laurová

vedoucí LVK

 

Základní informace pro rodiče k průběhu distanční výuky na druhém stupni od 2. 11. 2020 

 

Pracujeme podle dohodnutého rozvrhu – pro přímou výuku se škrtá poslední hodina předmětu v týdnu, určené předměty se nevyučují vůbec (Tv, Vv, Pč, Hv, Vo, Vz) Přímo nevyučovaná hodina není automaticky hodinou volna. Vycházíme z doporučení MŠMT. Online výuka by neměla přesahovat 3 vyučovací hodiny denně a dál by měl žák pracovat na zadaných úkolech. 

 

Každá vyučovaná hodina podle upraveného rozvrhu začíná online spojením pedagoga s žáky. Pedagog zjistí přítomnost žáků, určí cíl hodiny a způsob práce. Poté pokračuje ve výuce distanční formou. Prověří znalosti vybraných žáků, zadá práci a oznámí způsob kontroly a hodnocení. Hodnocení pedagog zapisuje do školy – online. Hodnocení může být i slovní. Musí být oznámeno nejpozději na konci každého týdne. 

 

Na nevyučovanou - škrtnutou hodinu mají žáci zadanou práci. Hodina „volna“ slouží k dokončení práce, kterou žáci nezvládli během přímé výuky, k doporučené četbě, samostudiu, k ukázkám z youtube, … Pedagog je v průběhu této hodiny k dispozici žákům pro případnou konzultaci, dovysvětlení. Tuto hodinu nevedeme online. Žák nemá povinnost být přítomen. Práci si může dokončit mimo tuto hodinu. Pokud tedy vyučující nepožaduje odevzdání práce v průběhu online hodiny, žák práci musí odevzdat dohodnutým způsobem nejpozději do konce kalendářního týdne. 

 

 

V Kralupech dne 26. 10. 2020 

 

Mgr. Martin Luksík

  

V případě problémů během distanční výuky kontaktujte pro technickou podporu přímo 
pana Václava Dvořáka na adrese:  vaclav.dvorak@zsrevolucni.cz

 

Pomůcky na školní rok 2020 - 2021

 

1. stupeň

1. ročník (Velikost: 550.24 kB)

2. ročník (Velikost: 554.7 kB)

3. ročník (Velikost: 432.9 kB)

4. ročník (Velikost: 432.91 kB)

5. ročník (Velikost: 450.32 kB)

 

2. stupeň

6. ročník (Velikost: 443.01 kB)

7. ročník (Velikost: 438.78 kB)

8. ročník (Velikost: 445.94 kB)

9. ročník (Velikost: 450.26 kB)